Menu

Rýchla fotogaléria

Kvačiansky kotlík 08.07.2023
Vianočný turnaj kolektívov mladých hasičov v minifutbale Lipt. Hrádok 2015
Okresné kolo DHZ ženy Liptovský Mikuláš 2013
Kvačianska raketa 2020
stretnutie dôchodcov 2017
Plameň 2014

Voľba hlavného kontrolóra Obce Kvačany

                                  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

                                                                obce Kvačany

 

Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch na základe uznesenia č. 14/6/2024 zo dňa 26.6.2024, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kvačany na deň 2.10.2024

 

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času. Deň nástupu do zamestnania: 5.október 2024.

 

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

bezúhonnosť

2. náležitosti prihlášky :

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),

výpis z registra trestov nie starší ako tri

overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

písomný súhlas kandidáta na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov pre účel úkonov spojených s voľbou hlavného kontrolóra v zmysle § 13 a v nadväznosti na § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

profesijný životopis

3. ďalšie predpoklady :

znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

užívateľské ovládanie počítača.

4. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 20. septembra 2024 poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica.

5. Otváranie obálok a posúdenie podaných prihlášok prebehne dňa 2.10.2024 na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred voľbami hlavného kontrolóra, kde obecné zastupiteľstvo vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

6. Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

Každý kandidát, ktorý splní podmienky §18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má právo na vystúpenie v deň konania voľby hlavného kontrolóra pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

7. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

8. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

 

 

 

V Kvačanoch 26. júna 2024                                                        Jozef Grúň, v. r.

                                                                                                          starosta obce