V súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás touto cestou upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu obecného úradu v Kvačanoch, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, alebo elektronicky na adresu: obec@kvacanylm.sk v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.