Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Sumazoradiť zostupne Dátum podpísania Dátum Príloha
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej podľa § 269 138 ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 0.00€ 2016-06-01 2016-06-06 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 201 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 0.00€ 2021-03-15 2021-03-19 Stiahnuť
Zmluva o výpožičke podperných bodov Z-D-2018-000306-00 Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2018-03-14 2018-03-15 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P3649/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2019-10-28 2019-11-18 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.3.2014 131 Ing. arch. Monika Tylková - autorizovaný architekt SKA, Tretiny 121/2, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín 0.00€ 2015-11-30 2015-12-03 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb č. 81-128 173 LIVONEC SK s.r.o., OZ Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 0.00€ 2019-02-26 2019-02-27 Stiahnuť
Zmluva o výpožičke 193 Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 0.00€ 2020-11-26 2020-12-16 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 91 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-02-20 2014-02-28 Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 211 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2022-03-01 2022-03-30 Stiahnuť
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 162 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2017-12-13 2018-01-02 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená podľa § 269 137 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2016-05-17 2016-05-20 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P0147/2022 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2021-12-23 2022-01-12 Stiahnuť
Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 214 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-12-22 2023-01-20 Stiahnuť
Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo 122 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2015-03-31 2015-04-30 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 165 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12 010 01 Žilina 0.00€ 2018-02-06 2018-02-15 Stiahnuť
Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 172 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2019-02-01 2019-02-01 Stiahnuť
Zmluva uzatvorená medzi obcami na účel uskutočňovania činnosti hlavného kontrolóra 116 Obec Gôtovany, Gôtovany 45 - obecný úrad, 032 14 Ľubela 0.00€ 2014-11-21 2014-12-05 Stiahnuť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 177 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2019-04-30 2019-05-02 Stiahnuť
Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil - zrušenie 133 Pomocný anjel, n.o., Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel 0.00€ 2016-02-05 2016-02-17 Stiahnuť
Zmluva o dielo 3/2016 Martin Chovan, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielnica 0.00€ 2016-05-09 2016-05-10 Stiahnuť
Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu 198 Archív SB s.r.o., Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-01-22 2021-02-03 Stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 08K112046 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov 08K112046 DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 0.00€ 2014-09-04 2014-09-18 Stiahnuť
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 155 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 0.00€ 2017-07-26 2017-07-26 Stiahnuť
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 22/22/010/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-10-17 2022-10-17 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 120 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2015-02-25 2015-03-03 Stiahnuť

Stránky