Názov Číslo zmluvy Dodávateľ Suma Dátum podpísania Dátumzoradiť vzostupne Príloha
Zmluva o poskytnutí služieb ŽoPPM 08/2023 INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica 6 000.00€ 2023-03-16 2023-03-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 219 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica 500.00€ 2023-02-16 2023-02-20 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnice/ 216 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2023-01-30 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a o zabezpečení poradenského servisu 218 Ľupčianka s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 36.00€ 2023-01-16 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 9107143970 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 0.00€ 2023-02-07 2023-02-15 Stiahnuť
Darovacia zmluva 217 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 1 000.00€ 2023-01-23 2023-02-15 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2023 12023 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 8 500.00€ 2023-01-16 2023-01-20 Stiahnuť
Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 214 OZO a. s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-12-22 2023-01-20 Stiahnuť
Zmluva o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Kvačany 215 PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82 0.00€ 2022-12-01 2023-01-20 Stiahnuť
Darovacia zmluva 213 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 01001 Žilina 523.97€ 2022-12-07 2022-12-07 Stiahnuť
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 22/22/010/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-10-17 2022-10-17 Stiahnuť
Zmluva o dielo 12022 HYDROIZOL s.r.o., Ul. Garbiarska č. 905, 031 01 Liptovský Mikuláš 9 637.00€ 2022-10-07 2022-10-17 Stiahnuť
Dodatok č. 17 k Zmluve o dielo uzatvorená na zneškodňovanie odpadov 212 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2022-06-10 2022-06-23 Stiahnuť
Zmluva o dielo 4-05/2022 ISO & spol, s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 11 890.87€ 2022-05-17 2022-06-08 Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1422189 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 1 400.00€ 2022-05-02 2022-05-19 Stiahnuť
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 211 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 0.00€ 2022-03-01 2022-03-30 Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení propagácie 210 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, Partizánska 1606, 033 01 Liptovský Hrádok 100.00€ 2022-03-17 2022-03-29 Stiahnuť
Zmluva o spolupráci 209 Nadácia Spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina 0.00€ 2022-02-23 2022-03-15 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P0182/2022 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2022-02-11 2022-02-28 Stiahnuť
Zmluva o nájme nebytových priestorov /strelnica/ ÚVTOS-00158/26-RK-2022 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, Dončova 6, 034 01 Ružomberok 500.00€ 2022-02-03 2022-02-08 Stiahnuť
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kvačany v roku 2022 1/2022 Telovýchovná jednota Družstevník Kvačany, Kvačany 114, 032 23 Liptovská Sielncia 8 500.00€ 2022-01-10 2022-01-31 Stiahnuť
DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zo dňa 30.07.2021, „Budova občianskej vybavenosti, obchod rekonštrukcia" 22021 TANOT s.r.o., Komenského 48, 094 31 Hanušovce nad Topľou 34 488.70€ 2022-01-18 2022-01-19 Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu P0147/2022 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 0.00€ 2021-12-23 2022-01-12 Stiahnuť
Dohoda uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi 21/22/010/39 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 1784/30, 031 80 Liptovský Mikuláš 0.00€ 2021-12-29 2022-01-10 Stiahnuť
Nájomná zmluva 207 Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 500.00€ 2021-12-09 2021-12-14 Stiahnuť

Stránky