Názov Príloha
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti PO
Hlásenie o sťahovaní
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie SHR
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
Súhlas s prihlásením občana na pobyt
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o povolenie stavby MZZO
Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne
Žiadosť o povolenie užívania MZZO
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie)
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosť o príspevok pri úmrtí občana/-nky obce Kvačany
Žiadosť o stanovisko obce k odstráneniu stavby
Žiadosť o uplatnenie úľavy na dani z nehnuteľnosti
Žiadosť o uplatnenie úľavy na poplatku za KO
Žiadosť o určenie súpisného čísla

Stránky