Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Kvačany so sídlom Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec má záujem predať nehnuteľný majetok:

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/5 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísanom na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/22 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/22, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/23 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/24 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/25 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/26 v podiele 1/1 a pozemok parcelné číslo KN-C 200/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené garáže sú určené pre vlastníkov bytov bytového domu č. 226. Vzhľadom k nevyužiteľnosti priestoru na iné účely a s prihliadnutím na výmeru priestoru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným  majetkom. Okrem uvedeného, priestor je znehodnotený tým, že obvodové steny sú poškodené koróziou a zatekaním strechy. Tieto priestory slúžia celému bytovému domu, čím je priestor nevyužiteľný na iné komerčné účely.

Kupujúcim budú: vlastníci bytov.

Kúpna cena je stanovená na cenu 436,00 € za predmet prevodu /za garáž a jeden pozemok pod garážou/ v súlade s vypracovaným Znaleckým posudkom č. 52/2017 zo dňa 15.11.2017, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady za znalecký posudok, spracovanie zmlúv  a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností rovnakým dielom a to pri podpise zmluvy.

Poznámka:

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Kvačany bolo schválené obecným zastupiteľstvom – Uznesenie č. 4/2/2019, bod č. 2, písm. a) dňa 14.2.2019.

Doba zverejnenia: 15.2.2019

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.kvacanylm.sk, úradná tabuľa Obce Kvačany

V Kvačanoch, 15.2.2019

  Jozef Grúň

starosta obce