Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Kvačany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Obec Kvačany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa prebytočný majetok obce:

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/5 v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísanom na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/22 v podiele 1/1 a druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/23 v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/24 v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/25 v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš,

- garáž bez súpisného čísla v podiele 1/1, zapísanú na LV č. 376, postavenú na pozemku parcelné číslo KN-C 200/26 v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m², v katastrálnom území Kvačany, zapísané na LV č. 661 na katastrálnom odbore Okresného úradu Liptovský Mikuláš.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené garáže sú určené pre vlastníkov bytov bytového domu č. 226. Vzhľadom nevyužiteľnosti priestoru na iné účely a s prihliadnutím na výmeru priestoru je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným  majetkom. Okrem uvedeného, priestor je znehodnotený tým, že obvodové steny sú poškodené koróziou a zatekaním strechy. Tieto priestory slúžia celému bytovému domu, čím je priestor nevyužiteľný na iné komerčné účely.

Kupujúcim budú: vlastníci bytov.

Kúpna cena je stanovená na cenu 436,00 € za predmet prevodu /za garáž a jeden pozemok pod garážou/ v súlade s vypracovaným Znaleckým posudkom č. 52/2017 zo dňa 15.11.2017, pričom kupujúci sú povinní zaplatiť náklady za znalecký posudok a správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.