Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parkuVrátiť sa na hlavnú stránku

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie,  ako príslušné orgány štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4  zákona OPaK, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 3 písm. b) a § 14 ods.4 zákona OPaK a v súlade s  § 14 ods. 3 a 4 zákona OPaK, po prerokovaní s odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny – Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Tatranského národného parku, Ul. Kap. Nálepku 2, 059 21 Svit (ďalej len „Správa TANAPu“), zverejňujú zoznam vyhradených miest na území Tatranského národného parku (ďalej len „TANAP“),