Každú sobotu v čase od 08,00 do 12,00 h sa bude preberať vyseparovaný komunálny odpad v priestore za bývalou predajňou na Dlhej Lúke. Preberá sa: plasty - čisté, fľaše stlačené, sklo – čisté,  papier, železný šrot