Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce KvačanyVrátiť sa na hlavnú stránku

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kvačany

Obecné zastupiteľstvo v Kvačanoch na základe uznesenia č. 52/7/2018 zo dňa 16.07.2018, podľa §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Kvačany na deň 4.októbra 2018.

Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzku pracovného času. Deň nástupu do zamestnania: 5.október 2018.

Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky :

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

2. náležitosti prihlášky :

 meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),

 vyjadrenie koncepcie činnosti hlavného kontrolóra obce,

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),

 overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),

 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle §11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície

3. ďalšie predpoklady :

 znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

 užívateľské ovládanie počítača.

4. Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 20. septembra 2018 poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica.

5. Otváranie obálok a posúdenie podaných prihlášok prebehne dňa 4. októbra 2018 na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred voľbami hlavného kontrolóra, kde obecné zastupiteľstvo vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

6. Voľba hlavného kontrolóra bude prebiehať podľa §18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z uchádzačov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

Každý kandidát, ktorý splní podmienky §18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má právo na vystúpenie v deň konania voľby hlavného kontrolóra pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

7. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

8. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu  najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

V Kvačanoch 19. júla 2018                                                               Jozef Grúň, v. r.                                                                                                                                                                          starosta obce