Výberové konanie na riaditeľa/-ku ZŠ v KvačanochVrátiť sa na hlavnú stránku

OBEC  KVAČANY, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, www.kvacanylm.sk

_________________________________________________

Obec Kvačany v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy:

Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  §   14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení. niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 1. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, najmä:
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka.

       D.   Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie do 8 – 9 platovej triedy, plat v rozsahu 974 –1.329,5 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.

       E.  Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obec Kvačany, Kvačany 100, 0,32 23  Liptovská Sielnica. Uzávierka prijímania prihlášok je 04.06.2019 o 11:00 hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – ZŠ Kvačany – neotvárať“.

      Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Kvačany 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

       F. Ďalšie informácie: Obec Kvačany, telefón: 044/5597597; mobil: 0905 885 989, e-mail: obec@kvacanylm.sk

V Kvačanoch, 02. mája 2019     

          Jozef Grúň 

                    starosta obce