Výberové konanie na riaditeľa/-ku MŠ v KvačanochVrátiť sa na hlavnú stránku

Výberové konanie na obsadenie funkcie  „Riaditeľ/ka Materskej školy v Kvačanoch“

Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie „Riaditeľ/ka MŠ Kvačany“

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- minimálna pedagogická prax 5 rokov,

- Poznámka: od 1.1. 2017 sa vyžaduje absolvovanie I. atestácie.

Iné kritériá a požiadavky:

- znalosť školskej legislatívy a právnych predpisov v oblasti školstva,

- občianska a morálna bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť,

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

- flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, znalosť práce s PC.

Požadované doklady:

-  prihláška do výberového konania (vrátane písomného a telefonického kontaktu),

-  overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

-  štruktúrovaný profesijný životopis,

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

-  potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

-  písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (max. 2 strany),

-  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

-  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú prihlášku a požadované doklady je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Riaditeľ/ka MŠ Kvačany – NEOTVÁRAŤ.“ v termíne do 03.04.2018 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica, alebo osobne v kancelárii obecného úradu.

Bližšie informácie na tel. čísle: 044/5597597, 0905/885989, e-mail: obec@kvacanylm.sk.

Termín a miesto výberového konania oznámi komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kvačanoch, 07.03.2018                                                                     

                       Jozef Grúň, v. r.,

   starosta obce