Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka MŠ KvačanyVrátiť sa na hlavnú stránku

Obec Kvačany podľa  § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

vyhlasuje  výberové konanie

na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy:

Materská škola, Kvačany 232, 032 23 Liptovská Sielnica  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca (zákon č. 138/2019 Z. z, §39 ods. 3),
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 ods.3, zákona č. 138/2019 Z.z.),
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (zákon č. 596/2003 Z.z., §3 ods. 5).
 1. Ďalšie požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 /2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 1. Požadované doklady:
 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.
 1. Platové podmienky:

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zaradenie do 5 – 9 platovej triedy v závislosti od vzdelania, plat v rozsahu 939,00 – 1.418,50 Eur, zvýšený v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia.

 1. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

      Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad v Kvačanoch, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica. Uzávierka prijímania prihlášok je 12.4.2023 o 12:00 hod. Obálku označte heslom: „Výberové konanie – MŠ Kvačany – neotvárať“.

      Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri MŠ Kvačany, 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

 1. Ďalšie informácie: 044/5597597, alebo u starostu obce: 0905/885989, e-mail: obec@kvacanylm.sk.

V Kvačanoch, 13. marca 2023                                                                v.r.  Jozef Grúň

 starosta obce