Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v KvačanochVrátiť sa na hlavnú stránku

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch

Starosta obce Kvačany oznamuje, že dňom 18.07.2019 zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce Kvačany, dňa 10.11.2018 za poslanca obecného zastupiteľstva v Kvačanoch :

Ján Chlebík

nezávislý kandidát

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 2 písm. c) – písomným vzdaním sa mandátu doručeného na OcÚ dňa 18.07.2019 .

V zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý v zmysle zápisnice miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy o hlasovaní do obecného zastupiteľstva získal najväčší počet platných hlasov :

Peter Húska

Slovenská národná strana

S platnosťou tohto oznámenia novo nastúpený poslanec Obecného zastupiteľstva v Kvačanoch zloží zákonom predpísaný sľub dňa: 1.8.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva a bude mu odovzdané osvedčenie za poslanca OZ, ktoré podpíše starosta obce. 

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu v zmysle § 192 ods.2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Kvačanoch : 22.07.2019                                                       

      Jozef Grúň

                                                                                 starosta obce