Opatrenia a nariadenia obecného úradu.Vrátiť sa na hlavnú stránku

Obec Kvačany v súvislosti s výskytom vírusového ochorenia COVID-19 prijala s platnosťou od dňa 19.10.2020 do odvolania nasledovné opatrenia a nariadenia:

- do odvolania sa rušia všetky možnosti príležitostných prenájmov obecných priestorov (kultúrny dom, telocvičňa ZŠ) a všetky aktivity prebiehajúce v týchto priestoroch na pravidelnej báze

- obecný úrad nebude prístupný pre verejnosť (bude uzamknutý). Starosta obce v tejto súvislosti vyzýva všetkých obyvateľov, aby v maximálnej miere využili na kontaktovanie pracovníkov úradu e-mailovú a  telefonickú komunikáciu. Klienti, na vybavenie požiadaviek ktorých bude nevyhnutný priamy kontakt so zamestnancami úradu, budú do budovy úradu vpustení len po predchádzajúcom telefonickom dohovore

- pri akomkoľvek kontakte verejnosti a zamestnancov obce sa vyžaduje dodržiavanie odstupovej vzdialenosti 2 m a zakazuje sa priamy kontakt osôb (napr. podanie rúk)

- osobám, u ktorých sa priamo alebo prostredníctvom známych a rodinných príslušníkov vyskytujú akékoľvek symptómy pripomínajúce príznaky ochorenia COVID-19 sa odporúča nenavštevovať miesta s výskytom širokej verejnosti (úrady, kultúrne ustanovizne, športoviská, kostoly, obchody, podniky služieb, sociálne a zdravotné zariadenia a pod.) 

Rozsah opatrení sa v súvislosti s meniacou sa situáciou môže meniť a dopĺňať. Ďakujeme za pochopenie a akceptáciu týchto opatrení. Dôkladná prevencia je základným prostriedkom v zápase so zákernou chorobou.

Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.              

V Kvačanoch, 19.10.2020

       Jozef Grúň, v. r., starosta obce