Informácia o zmene ceny za výrobu a dodávku pitnej vodyVrátiť sa na hlavnú stránku

Vážení zákazníci,
na základe Rozhodnutia číslo 0012/2022/V vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš zo dňa 1.2.2022 Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 7.2.2022 je cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) 0,9991 €/m3 bez DPH a 1,1989 €/m3 s DPH a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné) 1,5262 €/m3 bez DPH a 1,8314 €/m3 s DPH.
Množstvo vodného a stočného pre uplatnenie novej ceny bude určené výpočtom podľa priemernej dennej spotreby vody.
Rozhodnutie v úplnom znení nájdete na internetovej stránke www.lvsas.sk v aktualitách alebo v sekcii Pre zákazníkov po rozkliknutí: Cenníky/Cenové rozhodnutia.